Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Home

Search Our Site

Starosta obce z Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Valaliky, ktoré sa uskutoční dňa 28.08.2019 (streda) o 17.00 hod. v sobášnej sále Obecného úradu Valaliky.

Návrh programu:

 1. Otvorenie (schválenie programu rokovania, voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa)
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení zo dňa 26.06.2019
 3. Informácia a závery z rokovania Finančnej, Stavebnej a Kultúrnej komisie
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu, rozpočtové opatrenie
 5. Stav rozpočtu obce:
 • - Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)
 • - Podnikateľská činnosť obce – informácia
 1. Základné prehľady a informácie – chod obce
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na ostatných poplatkoch
 • - Informácia o stave nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách
 • - Informácia o stave zmluvných pohľadávok
 1. Koncepcie a programy obce – informácia a stav
 2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2019 o spôsobe zabezpečenia a poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
 3. Návrh VZN č. 3/2019 o spôsobe zabezpečenia a poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
 4. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce
 5. Interpelácia poslancov na starostu obce
 6. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne:
 • - žiadosti o prenájom nebytových priestorov
 • - žiadosti o odkúpenie pozemku
 1. Dotazy a dopyty občanov
 2. Záver

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo