Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Životné prostredie

Search Our Site

 

Štefánia Diabolková


Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: diabolkova.stefania@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.00 – 15.00 h
Utorok: 7.00 – 15.00 h
Streda: 7.00 – 15.00 h
Štvrtok: 7.00 – 15.00 h
Piatok: 7.00 – 12.00 h

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin

Tel. č. : 055/2028957
e-mail: pelegrin.jana@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

Výrub drevín

 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2018                   

Mesiac

Plast+Kov+

viacvrstvové obaly

Sklo Papier
január 2018 6. 1. 2018 20. 1. 2018 13. 1. 2018
február 2018 3. 2. 2018 17. 2. 2018 10. 2. 2018
marec 2018 10. 3. 2018 24. 3. 2018 17. 3. 2018
apríl 2018 7. 4. 2018 21. 4. 2018 14. 4. 2018
máj 2018 5. 5. 2018 19. 5. 2018 12. 5. 2018
jún 2018 9. 6. 2018 23. 6. 2018 16. 6. 2018
júl 2018 7. 7. 2018  21. 7. 2018 14. 7. 2018
august. 2018 4. 8. 2018 18. 8. 2018  11. 8. 2018
september 2018 8. 9. 2018 22. 9. 2018 15. 9. 2018
október 2018 6. 10. 2018 20. 10. 2018 13. 10. 2018
november 2018 10. 11. 2018 24. 11. 2018  17. 11. 2018 

 Jarný zber separovaného odpadu:

17.3.2018 - Zber nebezpečného odpadu: (farby, laky, označené chemikálie, riedidlá)

17.3.2018 - 9.00 - 11.00 hod. - parkovisko Kokšovská ulica (Potraviny u Jakaba)

                 11.00 - 14.00  hod.  - parkovisko pri Obecnom úrade

19.3.2018 - 23.3.2018 - Zber nadrozmerného spáliteľného odpadu (starý nábytok)

26.3.2018 - 29.3.2018 - Zber elektroodpadu (TV, PC, práčky, chladničky atď)

26.3.2018 - 6.4.2018 - Zber orezaných konárov

Zbery prebiehajú tak, ako po minulé roky. Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín zberu na tel. č. 0903 721 158, 055 6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vyložte odpad za svoju bránu, uviažte psa a odpad vám  odvezieme priamo z dvora.

Označený nebezpečný odpad do zberných kontajnerov na uvedené miesta.

Ďakujeme, že separujete.

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: žiadosť o výrub drevín

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo