Font

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2017

Oznámenie

k návrhu VZN

Návrh VZN Dátum zverejnenia
oznámenie

č. 1/2017o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťamaterskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2017

10.05.2017
 oznámenie  č.2/2017 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  08.08.2017
 oznámenie  č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky  26.10.2017
 oznámenie  č. 4/2017 o zmene a doplnení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  23.11.2017
VZN  č.1/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2017

-účinnosť 27.06.2017

VZN č. 2/2017

o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi

- účinnosť 13.09.2017

Rok 2016

Oznámenie k návrhu VZN Návrh VZN Dátum zverejnenia
oznámenie

č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

 21.1.2016
oznámenie

č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov

na území obce Valaliky

9.12.2015
oznámenie

č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Valaliky

Príloha k VZN č. 3/2016

10.03.2016
oznámenie

č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2016

 23.03.2016
oznámenie

č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

16.05.2016
oznámenie

č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky

 26.5.2016
oznámenie

č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

30.5. 2016
oznámenie

č. 8/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Valaliky s premietnutím Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce

 05.10.2016
oznámenie

 č. 9 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Valaliky

24.11.2016

VZN obce Valaliky č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaliky

- účinnosť 01.02.2016

VZN č. 2/2016   o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Valaliky

- účinnosť 17.05.2016

Príloha k VZN. č. 2

VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2016

- účinnosť 17.05.2016

VZN č. 4/2016 o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

-účinnosť 21.06.2016

VZN č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

- účinnosť 21.06.2016

VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky

-účinnosť 02.07.2016

VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

- účinnosť 02.07.2016

VZN č. 8/2016, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného  plánu obce  Valaliky s premietnutím  záväzných častí jeho Zmien a doplnkov č.4

- účinnosť od 25.11.2016

VZN č. 9/2016 o zmene VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Valaliky

- účinnosť od 03.01.2017

  Rok 2015

VZN  Obce Valaliky č .7 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

VZN č. 6/2015 ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaliky

 VZN č. 5/2015 o zmene a doplnení VZN č 1/2008 prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

VZN č. 4/2015 o zrušení VZN č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

VZN č. 3/2015 o zmene a doplnení VZN č. 4/2012 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

Príloha k VZN č. 3/2015

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Valaliky a jeho príloha č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci Valaliky

ROK 2014

VZN č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky z rozpočtu obce Valaliky

VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty

ROK 2013

 

ROK 2012

 

ROK 2011

 

ROK 2009

 

ROK 2008

 

ROK 2007

VZN č.2/2007, ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

 

 

 


Anglická verzia

Meniny

Včera : Otília
Dnes : Lucia
Zajtra : Branislava
Pozajtra : Ivica

Aktuálny čas

Kalendár

◄◄
►►
december 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
5
7
8
10
12
14
15
17
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Voľby 2017

volby 2017