Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Školstvo

Search Our Site

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VALALIKY

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA VALALIKY

MATERSKÁ ŠKOLA VALALIKY

 

Základná škola Valaliky

Hlavná 165
044 13 Valaliky
www.zsvalaliky.sk
zsvalaliky@gmail.com
Tel. č.: 055/3099885
Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sýkorová
Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: PaeDr. Ing. Adriana Vargová
Zastupca riaditeľa pre 2. stupeň: Mgr. Milan Hovanec
Hospodárka školy:Iveta Spišiaková                                                                                                                                 Ekonómka školy:Terézia Danková

Školská jedáleň: Veronika Pošiváková
Tel. č.: 055/6997764

 

Z histórie školy

S výstavbou základnej školy vo Valalikoch sa začalo v roku 1959 na vyvlastnenej farskej záhrade medzi rímskokatolíckym kostolom a cintorínom Všechsvätých. Vyučovanie dovtedy prebiehalo vo všetkých vtedajších okolitých školách - v kaštieli v Geči, v drevenom baraku a Národnej škole v Košťanoch, vo Všechsvätých, v Národnej škole v Buziciach - Bernátovciach, v drevenom baraku v Bernátovciach a u Gedeóna v Buziciach. Školský rok 1962/1963 bol prvým provizórnym,  v priestoroch dnešnej Základnej školy vo Valalikoch. V roku 1963 sa vyriešila výstavba školskej jedálne, ktorá bola situovaná do budovy robotníkov a neskôr slúžila ako školská dielňa. V roku 1981 sa stravovanie presunulo do nových priestorov. Na konci 80-tych rokov sa postavila spojovacia chodba medzi pavilónmi A a B. V roku 2001 bol dokončený a skolaudovaný trojposchodový pavilón C. V roku 2006 bola dokončená športová hala s veľkou a malou telocvičňou.

 

Súčasnosť

Vzhľad interiéru a exteriéru základnej školy sa menil vďaka rekonštrukciám. Škola sa zabezpečila kamerovým systémom. Pribudli odborné učebne na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov, výtvarnej a hudobnej výchovy, biológie, chémie, fyziky a školská jedáleň sa presunula do budovy školy. V popoludňajších hodinách žiaci využívajú knižnicu a ŠKD.

 

Škola dnes ponúka žiakom veľa aktivít. Za súčasného vedenia školy sa tradíciou stala adopcia zvieratka v ZOO Košice, podpora útulku pre opustené zvieratá, "Týždeň detských radostí" - výmenný pobyt žiakov z družobných škôl (Košťany nad Turcom, Košťany v Čechách), spolupráca s obecnou knižnicou, hasičmi, dopravnou a železničnou políciou, či obľúbená prázdninová činnosť. Učitelia sa so žiakmi aktívne zapájajú do vedomostných a športových súťaží. Okrem tradičných sa škola zapojila aj do celoslovenskej súťaže The School Dance, kde sme v internetovom hlasovaní o najlepšie tanečné video obsadili 2. miesto. Žiaci prvého stupňa poznávajú krásy Slovenska v rámci Školy v prírode, starší žiaci majú možnosť vycestovať do zahraničia, navštívili tak Českú republiku, Maďarsko, aj Taliansko.

Základná umelecká škola Valaliky

Kostolná 10
044 13  Valaliky
zusvalaliky@gmail.com
www.zusvalaliky.sk
Riaditeľka: Darina Gazsiová
Tel. č.: 055/6999810, 0918708927     
Zástupca riaditeľa: Anna Gordan
Sekretariát: Renáta Pancuráková

Z histórie školy

Umelecká škola vznikla 1. septembra 1975 v obci Ždaňa a jej vtedajším zriaďovateľom bol Okresný národný výbor – odbor školstva Košice – okolie. Základná umelecká škola Ždaňa sa v roku 1986 presťahovala do obce Valaliky, kde pôsobí dodnes. V počiatkoch mala škola iba 2 odbory – hudobný a výtvarný. V roku 1980 pribudol odbor literárno – dramatický a v roku 1986 odbor tanečný.

Súčasnosť

Dnes umelecká škola funguje v sídelnej obci vo Valalikoch na dvoch miestach – Kultúrny dom Valaliky, Poľná 8 a Kostolná 10. Špecifikom školy je, že má 8 elokovaných pracovísk v okolí okresu Košice – okolie, a tie sú v týchto obciach – Čaňa, Seňa, Bidovce, Budimír, Rozhanovce, Slanec, Ruskov, Kysak. Od roku 1986 je škola plneorganizovaná a má štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.

Na škole funguje žiacky komorný husľový súbor a dve žiacke hudobné skupiny zamerané na pop-rockovú hudbu, pravidelne každý rok usporadúvame školskú klavírnu súťaž a inštrumentálnu prehliadku.

 Materská škola Valaliky

Poľná 4                                                  
044 13  Valaliky
Tel.č.: 055/6999937

Vedenie školy:

Riaditeľka MŠ: Renáta Timková

 

Ekonomický a hospodársky úsek:

 Dana Borovská, Mgr.

www.msvalaliky.sk

elokované pracovisko:
Adresa:
Hlavná 57, 044 13  Valaliky                            
Tel.č.: 055/6999854

Centrálne pracovisko sa nachádza na Poľnej 4 pri Obecnom úrade. Tu má zároveň sídlo aj riaditeľka MŠ. Pracovisko má štyri triedy, I. trieda  je pre 2-3 ročné deti, II. trieda  je pre 3-4 ročné deti , III. trieda  pre 4-5ročné deti a IV. trieda pre 5-6 ročné deti. Pracovisko je v slepej uličke mimo akéhokoľvek dopravného ruchu, je tiché a mimoriadne vhodné pre pokojný pobyt detí v zariadení. Má veľký dvor, záhradu a malé ihriská, na ktoré je výhľad priamo zo všetkých tried zariadenia. Tento dvor je využívaný na pobyt detí vonku celoročne, samozrejme najviac je využívaný v letnom období. Triedy sú veľké, s oddelenými spálňami, čo dáva dobré predpoklady pre nerušenú výučbu aj hru detí počas ich pobytu v materskej škole. Vybavenie tried je postupne modernizované, v rámci finančných možností Obecného úradu sa postupne starší nábytok a technické vybavenie nahrádzajú najmodernejším vybavením.
Elokované pracovisko pre  V. triedu a VI. triedu je situované na Hlavnej 57, Valaliky na hlavnom ťahu Košice – Čaňa, priamo pri hlavnej ceste v časti Buzice. Pracovisko poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, vrátene detí s odloženou školskou dochádzkou. Prostredie školy a  jej umiestnenie v budove evokujúcej rodinný dom vytvára pre deti atmosféru pobytu doma. Túto skutočnosť zvýrazňuje veľký dvor s trávnikom, vhodný pre pobyt a hry detí vonku.

MŠ Valaliky je zapojená do projektov – Bezpečná škôlka ,  Ježko Separko , Veselé zúbky.

Deťom na oboch pracoviskách poskytujeme:

• citlivý, rodičovský prístup k deťom,
• stravovanie pre všetky deti s estetickým stolovaním,
• výučbu a hry vo veľkých pekných triedach,
• hry vonku na veľkom upravenom dvore,
• logopedickú starostlivosť realizovanú logopédom v dopoludňajších hodinách,
• bohatý výber krúžkov – počítačový, výtvarný, krúžok angličtiny, tanečný..,
• toto všetko pri samozrejmej aplikácii najnovších pedagogických postupov...,

Školský vzdelávací program

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka MŠ : Renáta Timková
Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Emília Dobošová, Mgr.  

Pedagogickí zamestnanci    MŠ
Poľná 4; Katarína Tegdová,Mgr. Ivana Flintošová,Iveta Jakabová,Marta Bujdošová,Daniela Kuzmová, Andrea Polašeková,Mária Papcunová,Martina Čigášová,  Alica Hodermarská

Hlavná 57; Olga Sedláková,  Marcela Papcunová , Adriana Palutková, Simona Podracká

Vedúca školskej kuchyne : Veronika Pošiváková  kontakt: 055/ 6997764
Konzultačné hodiny: každý utorok a štvrtok od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Odhlasovanie detí zo stravy v ŠJ  od 6.30 hod. do 8.00 hod.
Kuchárky: Kováčová Alena, hlavná kuchárka, HudákováViera, Rusnáková Mária, Palenčárová Anna,   
Prevádzkoví zamestnanci
Poľná 4: Mária Kucová, školníčka, Mária Krafčíková, upratovačka
Hlavná 57, Buzice: Beáta Lešková, školníčka , ,  pomocná sila v kuchyni

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV


Prevádzka MŠ Poľná 4 od 6.30 – 16.30 hodiny denne v pracovných dňoch.
Prevádzka MŠ Hlavná 57  od  6.45  – 16.00 hodiny denne v pracovných dňoch.
Poplatky
Školné       -  8 € na mesiac, uhrádzanie do 10 dňa v mesiaci
Stravné     -   1,25 € / deň
Zápis detí do MŠ je  každoročne od  15. februára do 15.marca! Odporúčame skorý zápis, v prípade naplnenia počtu detí v triedach nebudú môcť byť deti do MŠ prijaté!  
Informácie na telefóne: 055 6999 854, 055 6999937
V čase letných prázdnin je z hygienických dôvodov prevádzka materskej školy prerušená na 4 týždne ( august ).
Poradné a podporné orgány MŠ
Rada školy: Predseda:  Mgr.Dagmar Belušová,
Podpredseda : Renáta Timková, Členovia:, Ing. Monika Čuláková,  Bronislava Jakabová, Dušan Kmec, Bc. Marcel Ulík,  JUDr. Gazdagová Katarína ,  Ing. Vladimír  Hudák, Tomečková Emília

 

 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo