Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Školská jedáleň

Search Our Site

jedálny lístok od 17.06.2019 do 21.06.2019 dospelí:

jedálny lístok od 17.06.2019 do 21.06.2019 deti:

Vedúca školskej jedálne: Veronika Pošiváková 

 

Tel. č. 055/69 97 764
e-mail: jedalen@valaliky.sk

 

 

Školská jedáleň zabezpečuje prípravu stravy najmä pre materskú školu, základnú školu, dôchodcov a cudzích stravníkov, t.j. pre tých, ktorí majú o stravovanie záujem. Prihlásiť alebo odhlásiť zo stravy je možné každý pracovný deň avšak najneskôr do 8.00 hod. v deň, keď má byť poskytnutá strava, a to osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 055/699 77 64.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.8.2014, rozhodlo o zmene finančných limitov. Na základe tohto rozhodnutia sa mení výška stravného od 1. 9. 2014 nasledovne:

Materská škola:

desiata 0,28 €
obed 0,68 €
olovrant 0,23 €
spolu 1,19 €

Základná škola:

1. stupeň 1,01 €
2. stupeň 1,09 €

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaliky č. 1/2014 si Vás dovoľujeme upozorniť, že ste povinní do 15- tého dňa v mesiaci uhradiť stravné mesačne vopred za svoje dieťa.

Platiť môžte:

1. šekom na pošte

2. bankovým prevodom na účet IBAN SK09 5600 0000 0004 0022 9007

3. v hotovosti v Školskej jedálni, Poľná č.4 Valaliky

a to v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.

Cudzí stravníci:

Potraviny 1,19 €
Režijné náklady 1,25 €
Spolu: 2,44 €

Dôchodcovia:

poberajúci dôchodok do výšky 220 € je 1,19 € +0,13 € = 1,32 €

poberajúci dôchodok viac ako 220 € je 1,19 € + 0,25 € =1,44 €

VZN č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo