Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Sociálna oblasť

Search Our Site

 

Mgr. Kvetoslava Bakšiová

Tel. č.: 055/202 89 55
e-mail: baksiova.kvetoslava@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 17.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 13.00 h  

Oznam o ukončení plošného  poskytovania dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“

Čestné vyhlásenie - tlačivo tu:

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2019 o spôsobe zabezpečenia a poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov

 

Jedálny lístok pre dôchodcov: 16.05.2022 - 20.05.2022

Pondelok: Fazuľová polievka s cestovinou (0,33 l) + Bravčový vrabec, biela kapusta, varené zemiaky (120/180 g)

Utorok: Sedliacka polievka, pečivo (0,33 l) + Marta rezne, zemiaková kaša, paradajkový šalát (120/180 g)

Streda:  Milánska zeleninová polievka (0,33 l) + Maďarský guľáš, knedľa (120/180 g)

Štvrtok: Mäsový vývar s pečeňovými haluškami (0,33 l) + Plnené kuracie stehno, dusená ryža, kompót (120/180 g)

Piatok: Karfiolová polievka so zemiakmi (0,33 l) + Žemľovka tvarohová s jablkami (300 g)

 

Cenník úkonov opatrovateľskej služby Obce Valaliky tu:

V rámci sociálnej oblasti obce Valaliky sú platné nasledujúce všeobecne záväzné nariadenia:

VZN č. 8/2012 - o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 2/2011, ktorým sa vydávajú  zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí

VZN č. 2/2007, ktorým sa upravuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komunitného plánu sociálnych služieb obce Valaliky 2018-2022

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi, sa podľa § 24 ods. 1 zákona č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi poskytuje jednorázová dávka v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov. Za mimoriadne výdavky na účely jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa považujú výdavky spojené:

a) s nástupom dieťaťa do 1. ročníka základnej školy, so záujmovou činnosťou dieťaťa,s vybavením dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurzalebo na kúpeľnú liečbu,

b) s kúpou nevyhnutného ošatenia a základného vybavenia domácnosti / v zmysle § 15zákona č. 599/2003 Z. z./,

c) s prekonaním mimoriadne nepriaznivej životnej situácie, ak je ohrozené zdravie, životalebo základné životné potreby občana,

d) ak občan nemá možnosť získať finančné prostriedky z iných zdrojov, to znamená, žeboli využité všetky formy sociálnej pomoci v hmotnej núdzi a súčasne bolo sledované ich dlhodobé využívanie.

O výške jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky rozhodne starosta obce na základe predloženej dokumentácie spracovanej obecným úradom, v súlade so schváleným rozpočtom obce. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne pre jednu rodinu vo výške do 166 € ročne podľa závažnosti prípadu.

Jednorazovú dávku v HN a sociálnu pôžičku poskytne obec len občanovi, ktorý má trvalý pobyt vo Valalikoch.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi a sociálna pôžička sa poskytne občanovi, ktorý nemá žiadne záväzky( nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch) voči Obci Valaliky.

Žiadosť o sociálnu pomoc sa predkladá na obecný úrad.

Tlačivo: žiadosť o poskytnutie


Podmienky poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom a  na podporu výchovy k plneniu školských povinností  detí ohrozených sociálnym vylúčením  
V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z  8. decembra  2010 sa vyplácajú dotácie  na podporu výchovy k stravovacím návykom a  dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností  detí ohrozených sociálnym vylúčením  nasledovne:

Nárok na dotácie má

Dieťa navštevujúce materskú alebo základnú školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, alebo ktorej celkový mesačný príjem za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nepresahuje výšku životného minima.
Príjem na účely poskytovania dotácií posudzuje na základe vyplneného „Formulára na posúdenie príjmu“ úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom posúdenie príjmu je založené na dobrovoľnosti zo strany rodičov.

Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Na každé hlavné jedlo prispieva štát sumou najviac 1 euro na jeden stravovací deň. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom určuje zriaďovateľ školy a poskytuje sa na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole,  na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo. ÚPSVaR poskytuje príspevok na iné jedlo do výšky 35 centov.

Výška dotácie na  podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
ÚPSVaR  poskytne žiadateľovi preddavkovo dotáciu na školské potreby na rozpočtový rok najviac vo výške 33,20 € na dieťa .

Tlačivo: vyhlásenie rodičov k dotáciám

 


Osvedčovanie podpisov a fotokópie listín

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.

Pri osvedčovaní podpisu osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, osobne predloží svoj občiansky preukaz. 
Správny poplatok: 2 € za osvedčenie jedného podpisu. Od správneho poplatku sú oslobodené osoby, ktorým doklad slúži na sociálne účely.

Pri osvedčovaní fotokópie listiny je potrebné predložiť originál listiny, ktorú potrebujete osvedčiť.
Obec nevykonáva osvedčovanie:
- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností,
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
- ak je listina v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
Správny poplatok: 2 €  za jednu stranu.

Tlačivá:

splnomocnenie na zastupovanie

splnomocnenie na prepis auta

splnomocnenie

prehlásenie

generálna plná moc

Čestné vyhlásenie s poplatkom Obec Valaliky

Čestné vyhlásenie bez poplatku Obec Valaliky

Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník

TP:  PhDr. Ivana Demeterová, Mgr. Mária Vindtová (MD), Emília Sviatková, Erika Peterčáková

e-mail: tspvalaliky@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30-15:30h
Utorok: 7:30-15:30h
Streda: 7:30-17:30h
Štvrtok: 7:30-15:30h
Piatok: 7:30-13:30h

 

TSP a TP v rámci projektov zabezpečujú výkon terénnej sociálnej práce priamo v prirodzenom prostredí klienta. Úlohou TSP a TP je napomôcť klientovi pri hľadaní spôsobu riešenia jeho problémov a poskytnúť mu doprovod pri riešení týchto problémov.

Cieľové skupiny:
-    marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít),
-    dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných,
-    občania, s príjmom pod hranicou chudoby,
-    občania, v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením,
-    starší a osamelí ľudia odkázaní na pomoc,
-    ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené.

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo