Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Životné prostredie

Search Our Site

 

Štefánia Diabolková


Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: diabolkova.stefania@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.00 – 15.00 h
Utorok: 7.00 – 15.00 h
Streda: 7.00 – 15.00 h
Štvrtok: 7.00 – 15.00 h
Piatok: 7.00 – 12.00 h

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin

Tel. č. : 055/2028957
e-mail: pelegrin.jana@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výrub drevín

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

Leták ako správne triediť: 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2019                   

Mesiac

Plast+Kov+

viacvrstvové obaly

Sklo Papier
január 2019 5. 1. 2019 19. 1. 2019 12. 1. 2019
február 2019 9. 2. 2019 ---- 16. 2. 2019
marec 2019 9. 3. 2019 23. 3. 2019 16. 3. 2019
apríl 2019 6. 4. 2019 20. 4. 2019 13. 4. 2019
máj 2019 4. 5. 2019 18. 5. 2019 11. 5. 2019
jún 2019 8. 6. 2019 22. 6. 2019 15. 6. 2019
júl 2019 6. 7. 2019 + 20.7.2019  27. 7. 2019 13. 7. 2019
august. 2019 3. 8. 2019 + 17.8.2019 24. 8. 2019  10. 8. 2019
september 2019 7. 9. 2019 ----- 14. 9. 2019
október 2019 5. 10. 2019 19. 10. 2019 12.10. 2019
november 2019 9. 11. 2019 -----  16.11. 2019 
december 2019 7.12. 2019 21.12.2019 14.12. 2019

 Jesenný zber separovaného odpadu:

Termíny zberov:

23.09. - 28.09.2019 - zber nadrozmerného spáliteľného odpadu (starý nábytok)

30.09. - 04.10.2019 - zber elektroodpadu (TV, PC, práčky, chladničky atď)

07.10. - 18.10.2019 - zber orezaných konárov

12.10. 2019 - zber nebezpečného odpadu (farby, laky, označené chemikálie, riedidlá)

- 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba)

-11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade

Zbery prebiehajú tak, ako po minulé roky. Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín zberu na tel. č. 0903 721 158, 055 6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vyložte odpad za svoju bránu, uviažte psa a odpad vám  odvezieme priamo z dvora.

Označený nebezpečný odpad je potrebné zaniesť do zberných kontajnerov na uvedené miesta vo vyššie uvedenom čase.

Ďakujeme, že separujete.

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: žiadosť o výrub drevín

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo