Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Životné prostredie

Search Our Site

 

Štefánia Diabolková


Tel.č.: 0903 721 158, 055/6 999 824
e-mail: diabolkova.stefania@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.00 – 15.00 h
Utorok: 7.00 – 15.00 h
Streda: 7.00 – 15.00 h
Štvrtok: 7.00 – 15.00 h
Piatok: 7.00 – 12.00 h

 

Ing. Mgr. Jana Pelegrin

Tel. č. : 055/2028957
e-mail: pelegrin.jana@valaliky.sk

 

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 18.30 h
Štvrtok: 7.30 – 12.00 h 12.30 – 15.30 h
Piatok: 7.30 – 12.00 h  

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Valaliky

Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2020 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Valaliky za rok 2018

Výrub drevín

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

Leták ako správne triediť: 

Kalendár zberu separovaného odpadu v roku 2021                 

Mesiac

Plast+Kov+

viacvrstvové obaly

Sklo Papier
január  2. 1. a 16.1.2021 ---- 9. 1. 2021
február  6. 2. 2021 20.2.2021 13. 2. 2021
marec  6. 3. a 20.3. 2021 13. 3. 2021
apríl  3. 4. 2021 17.4.2021 10. 4. 2021
máj  1.5. a 15. 5. 2021 ----- 8. 5. 2021
jún 5. 6. 2021 19.6.2021 12.6. 2021
júl  3. 7. a 17.7.2021  ---- 10. 7. 2021
august 7. 8. 2021 21. 8. 2021  14. 8. 2021
september  4. 9. a 18.9.2021 ----- 11. 9. 2021
október  2. 10. 2021 16. 10. 2021 9.10. 2021
november  6. 11. 2021 -----  13.11. 2021 
december  4.12. 2021 18.12.2021 11.12. 2021

Jesenný zber separovaného odpadu:

Termíny zberov:

17.9.2021 - zber nebezpečného odpadu (farby, laky, označené chemikálie, riedidlá)

- 08.00 - 11.00 hod. - parkovisko na Kokšovskej ulici (pri potravinách u Jakaba)

-11.00 - 14.00 hod. - parkovisko pri Obecnom úrade

20.09.2021 - 24.09.2021 zber nadrozmerného spáliteľného odpadu (starý nábytok)

27.9.2021-1.10.2021 - zber elektroodpadu (TV, PC, práčky, chladničky atď)

04.10.2021-  22.10.2021 zber orezaných konárov - Prosíme vás, aby ste konáre pred naložením do kantajnera porezali na menšie časti a až následne nahádzali do kontajnera. KONÁRE NEVYKLADAJTE PRED BRÁNY.

Pozor zmena ! Domácnosť, ktorá má záujem o zber odpadu nahlási a dohodne si termín pristavenia kontajneru na tel. čísle 0903 721 158, 055/6999824 alebo osobne v prevádzkarni na Kostolnej ulici. V dohodnutom termíne vám privezieme kontajner, ktorý si každá domácnosť musí sama naplniť tzn, že kontajner už nebudú napĺňať zamestnanci obce.  

Označený nebezpečný odpad je potrebné zaniesť do zberných kontajnerov na uvedené miesta vo vyššie uvedenom čase.

Ďakujeme, že separujete.

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: žiadosť o výrub drevín

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

logo