Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Rozpočet a záverečný účet

Search Our Site

Obec Valaliky v súlade s §9 ods. 2 zakona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu obce Valaliky na rok 2020. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňova lehota, počas ktorej môžu fyzicke osoby a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme na adresu Obecny urad Valaliky, Polna 8, Valaliky 044 13, elektronicky na adresu obec@valaliky.sk alebo ústne do zapisnice na Obecnom urade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporúčit úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodneho textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predklada. Na ostatné podnety nemusí obec prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú dôvodné.

Oznámenie k Návrhu rozpočtu obce Valaliky na rok 2020:

Návrh rozpočtu obce Valaliky na rok 2020:

Programový rozpočet obce Valaliky na rok 2020:

Výdavky za rok 2018

Príjmy za rok 2018

Hodnotiaca správa za rok 2018

Záverečný účet obce Valaliky za rok 2018

Rozpočet obce Valaliky na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

- príjmy 2017

- výdavky 2017

- hodnotiaca správa 2017

Rozpočet obce Valaliky na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce Valaliky na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Valaliky č. 10/2017 zo dňa 15.03.2017

OZ schvaľuje rozpočet obce a programy obce Valaliky na rok 2017 s pozmeňujúcimi pripomienkami, ktoré sú uvedené v zápisnici.

 

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018

Obecné zastupiteľstvo obce Valaliky na zasadnutí dňa 24.02.2016 uznesením č. 14/2016 :

  1. zobralo na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 - 2018
  2. zobralo  na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2016 – 2018 a rozpočty obce na roky 2017 a 2018
  3. schválilo rozpočet obce  na rok 2016  s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v zápisnici.

Rozpočet obce Valaliky na roky 2016-2018 - čítaj tu


Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 podľa programov 

Záverečný účet obce Valaliky za rok 2015 - čítaj tu: 

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo