Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Vďaka ním vieme zaistiť ľahšie používanie našich stránok. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Všeobecné záväzné nariadenia

Search Our Site

Rok 2020

 Oznámenie k návrhu VZN  Návrh VZN  Dátum zverejnenia

Schválené VZN

oznámenie  

Obce Valaliky č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Valaliky na rok 2020

 21.01.2020  č.1/2020
     

 

 
   

 

 

 

   
 

Schválené VZN:

VZN  dátum zverejnenia  dátum účinnosti 
 

Obce Valaliky č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Valaliky na rok 2020

 13.02.2020 27.02.2020 

 

   

   
   
   
   
   
   

 

Rok 2019

 Oznámenie k návrhu VZN  Návrh VZN  Dátum zverejnenia

Schválené VZN

 oznámenie
 

Obce Valaliky č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Valaliky na rok 2019

 07.01.2019  č. 1/2019
oznámenie  Obce Valaliky č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky  11.06.2019  č. 2/2019
oznámenie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2019
o spôsobe zabezpečenia a poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov

 08.08.2019  č. 3/2019
oznámenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 4/2019 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  09.10.2019  č.4/2019
oznámenie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 5/2019 o zmene a doplnení VZN č. 2/2019o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

 26.11.2019  č.5/2019
oznámenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

27.11.2019 č. 6/2019
oznámenie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VALALIKY č. 7/2019 na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty

28.11.2019 č.7/2019
oznámenie Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Valaliky
č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
28.11.2019 č.8/2019

 

VZN  dátum zverejnenia  dátum účinnosti 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2019

 28.01.2019 11.02.2019 

 Obce Valaliky č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

02.07.2019  01.09.2019 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2019 o spôsobe zabezpečenia a poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov

04.09.2019  01.10.2019 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o zmene a doplnenie VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 07.11.2019 21.11.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 5/2019 o zmene a doplnení VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky 16.12.2019 1.9.2020 resp. 1.2.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 16.12.2019 1.1.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty. 16.12.2019 1.1.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2019 1.1.2020

Rok 2018

 Oznámenie k návrhu VZN  Návrh VZN  Dátum zverejnenia
 oznámenie  

č. 1/2018 o vyhradených miestach a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 12.07.2018
oznámenie č. 2/2018 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 18.09.2018
oznámenie č. 3/2018 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky  14.12.2018
oznámenie č. 4/2018 o organizácií miestneho referenda 14.12.2018
oznámenie č.5/2018 o názvoch ulíc 14.12.2018

 

VZN  dátum zverejnenia  dátum účinnosti 
 Vzn č. 1/2018

o vyhradených miestach a podmienkach na umiestňovanie

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

   5.9.2018

 VZN č. 2/2018 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunuálnymi

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 05.10.2018  19.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2018 o predaji výrobkov

a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Valaliky

14.12.2018 28.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 4/2018
o organizácii miestneho referenda

14.12.2018 28.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 5/2018 o názvoch ulíc

14.12.2018 28.12.2018

 

- účinnosť 05.09.2018

Rok 2017

Oznámenie

k návrhu VZN

Návrh VZN Dátum zverejnenia
oznámenie

č. 1/2017o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťamaterskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2017

10.05.2017
 oznámenie  č.2/2017 o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  08.08.2017
 oznámenie  č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky  26.10.2017
 oznámenie  č. 4/2017 o zmene a doplnení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  23.11.2017
VZN  č.1/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2017

-účinnosť 27.06.2017

VZN č. 2/2017

o zmene a doplnení VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi

- účinnosť 13.09.2017

VZN č. 3/2017

o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky

- účinnosť 1.1.2018

VZN  č. 4/2017

 o zmene a doplnení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- účinnosť 1.1.2018

 

Rok 2016

Oznámenie k návrhu VZN Návrh VZN Dátum zverejnenia
oznámenie

č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

 21.1.2016
oznámenie

č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov

na území obce Valaliky

9.12.2015
oznámenie

č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Valaliky

Príloha k VZN č. 3/2016

10.03.2016
oznámenie

č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2016

 23.03.2016
oznámenie

č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

16.05.2016
oznámenie

č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky

 26.5.2016
oznámenie

č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

30.5. 2016
oznámenie

č. 8/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Valaliky s premietnutím Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce

 05.10.2016
oznámenie

č. 9 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Valaliky

24.11.2016

VZN obce Valaliky č. 1/2016 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaliky

- účinnosť 01.02.2016

VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Valaliky

- účinnosť 17.05.2016

Príloha k VZN. č. 2

VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2016

- účinnosť 17.05.2016

VZN č. 4/2016 o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Valaliky

-účinnosť 21.06.2016

VZN č. 5/2016 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom čase a prevádzkovom čase na území obce Valaliky

- účinnosť 21.06.2016

VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Valaliky

-účinnosť 02.07.2016

VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

- účinnosť 02.07.2016

VZN č. 8/2016, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného  plánu obce  Valaliky s premietnutím  záväzných častí jeho Zmien a doplnkov č.4

- účinnosť od 25.11.2016

VZN č. 9/2016 o zmene VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Valaliky

- účinnosť od 03.01.2017

 

Rok 2015

 

ROK 2014

 

ROK 2013

 

ROK 2012

 

ROK 2011

 

ROK 2009

 

ROK 2008

 

ROK 2007

Práca v Európe

eures

slovensko.sk

slovensko sk2

Valalické noviny

valalicke novinky

Formuláre

formular

Partnerské obce

dedina

Obecný úrad

Obec Valaliky
Poľná 8
044 13

logo