Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky

Názov a sídlo prijímateľa / miesto realizácie projektu :

Obec Valaliky

Poľná 165/8, 044 13 Valaliky

Obec Valaliky bola úspešným žiadateľom o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

 

Projekt je realizovaný pod názvom:

Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky

Stručný popis projektu:

Predmetom predkladaného projektu s názvom "Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky" je vypracovanie strategického dokumentu obce, čo je zároveň v súlade so špecifickým cieľom OP KŽP ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území. Dokument stratégia bude spracovaný s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na obdobie minimálne 5 rokov. Obsahovo bude stratégia vychádzať z podmienok obce, t.j. bude zahŕňať posúdenie aktuálneho stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Vypracovaná nízkouhlíková stratégia bude zahŕňať nasledujúce sektory v rámci obce: budovy, verejné osvetlenie, doprava a energetický priemysel. Do dokumentu bude zahrnuté aj využitie komponentov Smart City. Keďže obec Valaliky nedisponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, súčasťou spracovanej nízkouhlíkovej stratégie nebude aktualizovaná koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Číslo zmluvy:                                                                                    KŽP-PO4-SC441-2018-39/Z148

Max. výška nenávratného finančného príspevku:           14 522,24 EUR.

 

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:                              9/2020

Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu:                       12/2021

 

Operačný program:                                                                       Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán:                                                                                 Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Nízkouhlíková stratégia obce Valaliky

www.siea.sk

www.op-kzp.sk

Prílohy

Uhlikova_strategia_Valaliky_a.pdf

Uhlikova_strategia_Valaliky_a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,6 kB
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na