Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Projekt: MOPS v obci Valaliky

Miestna občianska poriadková služba

Názov projektu: MOPS v obci Valaliky

logologologo

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko Košický kraj Košice – okolie, Obec Valaliky

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Konkrétny cieľ projektu: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Výška NFP: 60 830,17 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 7/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2022

Opis projektu:

Prostredníctvom realizácie projektu bude zabezpečenie udržateľnosti, resp. pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby prostredníctvom osôb z radov MRK žijúcich na území obce Valaliky. Snahou obce Valaliky počas realizácie projektu bude zabezpečenie pokračovania aktivít spojených s výkonom miestnej občianskej poriadkovej služby v území obce Valaliky.

Osobný prístup k jednotlivcom cieľovej skupiny - príslušníkov MRK umožní podporu zvýšenia ich zručností a rozvoj osobnostných predpokladov pre ďalšiu prax.  Realizácia projektu prispeje k aktivizácii MRK pri riešení vlastných problémov v obci a ich sociálnu inklúziu, teda začlenenie do majoritnej spoločnosti. Pomocou zabezpečenia pokračovania miestnej občianskej poriadkovej služby dôjde k prevencii a zmierňovaniu sociálneho vylúčenia obyvateľov MRK v obci Valaliky, čím sa dosiahne zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a zabezpečí sa efektívne dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania. Realizáciou projektu sa taktiež dosiahne zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva plynúcej zo sociálneho vylúčenia.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Typ aktivity: - Poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK.

Projekt napĺňa nasledovný merateľný ukazovateľ:

P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 4

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk             

www.minv.gov.sk

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na