Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Vitajte na oficiálnych webových stránkach

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub  dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín, druh:jedľa strieborná s obvodom kmeňa 110 cm a a smrek obyčajný s obvodom kmeňa 136 cm merané vo výške 130 cm nad zemou na pozemkoch parcela č. KNC 153, druh: zastavaná plocha a nádvorie a KNC 154/1, druh: záhrada, zapísané na LV č. 466 k.ú. Valaliky. Odôvodnenie žiadosti o výrub: Dreviny predstavujú za nepriaznivých poveternostných podmienok bezprostredné nebezpečenstvo spôsobenia škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 17.02.2022

Oznámenie zverejnené dňa: 17.02.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 6 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, Valaliky, na e-mailovú adresu: pelegrin.jana@valaliky.sk alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Dátum zvesenia: 5. 3. 2022 Zodpovedá:
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na