Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Vitajte na oficiálnych webových stránkach

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Miestne dane, poplatky

Miestne dane a poplatky:

Tel. č.: 055/202 89 54

Ing. Lenka Buzogová
e-mail: poplatky@valaliky.sk

Martina Demková
e-mail: dane@valaliky.sk

 

Referát vymáhania daňových pohľadávok:

Ing. Nikola Lukáčová
t.č. 055/ 202 89 58
e-mail: nikola.lukacova@valaliky.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 12.00 12.30 15.30

Utorok: nestránkový deň 

Streda: 7.30 12.00 12.30 17.30

Štvrtok: 7.30 12.00 12.30 15.30

Piatok: 7.30 13.00

 

 

Daň za psa


Obec Valaliky vyberá daň za psa podľa VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predjané automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce Valaliky. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
 


Miestny poplatok za komunálne odpady


Obec Valaliky vyberá miestny poplatok za komunálne odpady podľa VZN č.4/2020 omiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady 
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť (rodinný dom, rekreačná chata), ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená utívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 

 

Daň z nehnuteľností

 

Obec Valaliky vyberá daň z nehnuteľnosti podľa VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predjané automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti (záhrada, zastavané plochy a nádvoria,  orná pôda, stavby napr.: rodinný dom, byt, garáž, drobná stavba, podnikateľský objekt a pod.)  v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia  je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočnosti nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daňovník podáva daňové priznanie na tlačive, ktoré obdrží na obecnom úrade. Fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a  právnická osoba musí  uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo podnikania.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho roka sa neprihliada.

Daňovník je povinný daň zaplatiť naraz do 31. marca, ak to v platobnom výmere nie je určené inak.

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na