Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Vitajte na oficiálnych webových stránkach

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Valaliky, ktoré sa uskutoční v stredu 28.9.2022 o 17.00 hod. v priestoroch sobášnej sály (na poschodí).

Návrh programu:

 1. Otvorenie (schválenie programu rokovania, voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa)
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení zo dňa 25.08.2022 a 31.08.2022
 3. Informácia a závery z rokovania Finančnej, Stavebnej a Kultúrnej komisie
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu, základné informácie a prehľady
 5. Koncepcie a programy obce – informácia a stav
 6. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Valaliky za rok 2021
 7. Konsolidovaná výročná správa obce Valaliky za rok 2021
 8. Žiadosť o navýšenie rozpočtu Základná škola Valaliky
 9. Žiadosť o navýšenie dotácie z rozpočtu obce – FC Valaliky, Bedmintonový klub
 10. Rozpočtové opatrenie č. 20/2022
 11. Návrh na vyradenie majetku obce
 12. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
 13. Rozpočtové opatrenie č. 20/2022
 14. Návrh na odkúpenie nehnuteľností KNC 515 a KNC 516 k.ú. Valaliky
 15. Interpelácia poslancov na starostu obce
 16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
 17. Dotazy a dopyty občanov
 18. Záver
Dátum zvesenia: 29. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na