Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Delegovanie do okrskových volebných komisií

V obci Valaliky boli utvorené 4 volebné okrsky, čiže politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do 4 okrskových volebných komisií v obci Valaliky.

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

 Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto

  a)  politické strany a politické hnutia:

HLAS - sociálna demokracia

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Sloboda a Solidarita

Slovenská národná strana

SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

Osoby určené na styk s orgánom verejnej správy petičných výborov, ktorých návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky bol k 6.2.2024 prijatý 

   1.    JUDr. Andrej Danko                                        - kandidát na prezidenta SR

Ing. Martin Čornej

určený pre styk s orgánom verejnej správy

   2.  Krisztián FORRÓ                                            - kandidát na prezidenta SR

Gyula Bárdos

určený pre styk s orgánom verejnej správy

   3.  JUDr. Štefan Harabin                                      - kandidát na prezidenta SR

Ing. Anežka Poradová

určená pre styk s orgánom verejnej správy

   4.  Ing. Ivan KORČOK                                         - kandidát na prezidenta SR

Juraj Pechan

určený pre styk s orgánom verejnej správy

   5.  Ing. Mgr. Marian KOTLEBA                             - kandidát na prezidenta SR

JUDr. Rastislav Schlosár

určený pre styk s orgánom verejnej správy

   6.  Dr. h. c. Ing. Ján KUBIŠ                                  - kandidát na prezidenta SR

Mgr. Alexander Hauskrecht

určený pre styk s orgánom verejnej správy

   7.  Mgr. Milan NÁHLIK                                         - kandidát na prezidenta SR

Mgr. Jozef Maté

určený pre styk s orgánom verejnej správy

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt a emailový kontakt,

• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt a emailový kontakt,

• meno, priezvisko a podpis osoby

-   oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;

-   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

      Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana, koalícia alebo petičný výbor rozhodne pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa alebo nezložením sľubu najneskôr desať dní pred konaním volieb. Zložením sľubu sa náhradník stáva členom volebnej komisie.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

utvorenie volebnych okrskov a urcenie volebnych miestnosti2.pdf

WP19_D1OkVK(1).docx

Prílohy

utvorenie volebnych okrskov a urcenie volebnych miestnosti2.pdf

utvorenie volebnych okrskov a urcenie volebnych miestnosti2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,26 kB

WP19_D1OkVK(1).docx

WP19_D1OkVK(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,34 kB
hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na