Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Iné povolenia obce

Vjazd z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Správu miestnych komunikácii vykonáva obec.

Správny poplatok: 30,- eur, je potrebné zaplatiť v hotovosti do pokladne obce

 

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len "zvláštne užívanie"), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. Zvláštnym užívaním miestnych komunikácií nie je vlastná činnosť správcov týchto pozemných komunikácií pri ich správe.

Na zvláštne užívanie miestnych komunikácií je potrebné povolenie príslušného cestného správneho orgánu. Toto povolenie podlieha správnemu poplatku podľa osobitných predpisov. Takým užívaním je najmä

a) preprava nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi, 

b) umiestňovanie zariadení alebo predmetov na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii, najmä predajných, reklamných alebo zábavných,

c) umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na diaľnici, ceste a miestnej komunikácii, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť,

d) usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti diaľnice alebo cesty, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,

e) hnanie stáda dobytka po ceste a miestnej komunikácii,

f) vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla cesta alebo miestna komunikácia poškodiť,

g) zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu.

 

Správny poplatok: 80,- eur, uhradený v hotovosti do pokladne obce

Vjazd z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť - Tlačivo

povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ziadost vjazd.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17,5 kB
Vložené: 30. 6. 2022

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - Tlačivo

žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

ziadost o zvlastne uzivanie miestnych komunikacii.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB
Vložené: 30. 6. 2022

Iné tlačivá

povolenie na zriadenie vodnej stavby - studne (kopanej, vrtanej) a povolenie na odber podzemných vôd

VZOR-ziadosti o SP vodnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Vložené: 30. 6. 2022

Žiadosť o záväzné stanovisko pre stavby z hľadiska ich súladu s platným územným plánom obce

Žiadosť o záväzné stanovisko obce podľa § 24 zákona o územnom plánovaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,59 kB
Vložené: 7. 6. 2024

Úrady

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR - PACK

natur pack

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na