Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Osobitná matrika

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv /Legalizácia matričných dokumentov/ a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

K vybaveniu žiadateľ predloží:

a) zápis o narodení

 • zahraničný rodný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
 • sobášny list rodičov /ak sú rodičia zosobášení/,
 • zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
 • v prípade ak je matka/otec dieťaťa rozvedená/ý, alebo vdova/vdovec – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela/ky,
 • slobodná matka - čestné vyhlásenie matky o stave a rodný list matky dieťaťa,
 • platný občiansky preukaz /cestovný pas/,
 • platný občiansky preukaz rodičov dieťaťa /štátneho občana SR/, prípadne cestovný pas /ak jeden z rodičov je cudzí štátny príslušník/,
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
 • splnomocnenie /ak sa zápis vykonáva napr. so starými rodičmi/.

b) zápis o uzavretí manželstva

 • zahraničný sobášny list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
 • platný občiansky preukaz oboch snúbencov, ktorí uzavreli manželstvo /štátneho občana SR/, alebo cestovný pas /ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník/
 • rodný list štátneho občana SR, ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník, tak rodný list preložený do SJ,
 • rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela /manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec,
 • dohoda o priezvisku spísaná na matričnom úrade za prítomnosti oboch snúbencov /ak táto dohoda nieje obsiahnutá v sobášnom liste vydanom cudzím štátom/,                                                mená, priezviská, rodné čísla svedkov /ak boli svedkovia cudzinci, tak mená, priezviská a dátumy narodenia týchto svedkov,                                                                                                          prípadne iné doklady v závislosti od predložených dokladov a krajiny, ktorá doklady vydala, iné...

 

c) zápis o úmrtí

 • zahraničný úmrtný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
 • občiansky preukaz /cestovný pas/ nebohého /ak nieje k dispozícii doklad totožnosti nebohého, tak potvrdenie alebo osvedčenie o štátnom občianstve/, 
 • rodný list, prípadne sobášny list nebohého,                                                                                        občianský preukaz žiadateľa.

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Správny poplatok: Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky-10,-- €

Informácie sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade !

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na