Obec Valaliky
Valaliky
Menu

Oficiálna stránka obce 

S čím Vám
môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie

Miestne dane, poplatky

Miestne dane a poplatky:

Tel. č.: 055/202 89 54

Ing. Lenka Buzogová
e-mail: poplatky@valaliky.sk

Martina Demková
e-mail: dane@valaliky.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok nestránkový deň  
Streda 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 13:00  

 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady

 


Obec Valaliky vyberá miestny poplatok za komunálne odpady podľa VZN_72023.pdf.
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť (rodinný dom, rekreačná chata), ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená utívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 

Daň z nehnuteľností

 

Obec Valaliky vyberá daň z nehnuteľnosti podľa VZN_52023.pdf.

Daňovník  je  povinný do 31.01.2024 podať príslušnému správcovi dane

Daňové priznanie pri vzniku daňovej povinnosti

daň z nehnuteľností /pozemok, stavba, byt a pod./ ktorú nadobudol daňovník v roku 2023 a to kúpou, darovaním a pod. /rozhodujúci je stav k 01. januáru zdaňovacieho obdobia/

Čiastkové daňové priznanie podáva

každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti v roku 2023 / predaj, darovanie/ u koho nastali zmeny vo výmere a využití, či iné, ktoré majú vplyv na určenie dane / stavebné povolenie*, kolaudácia a pod./ ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2022 pribudli alebo ubudli / kúpa, predaj, darovanie, dedenie/

*) V zmysle § 6 ods. (4) sa na účely dane z nehnuteľností za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa §10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu. 

Hodnota pozemkov podľa druhu, ročné sadzby dane zo stavieb a bytov, oslobodenie od dane, zníženie dane sú uvedené vo VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ak je pozemok  ( § 5 ods.4 zákona),  stavba ( § 9 ods.4 zákona), byty alebo nebytové priestory ( § 13 ods.2 zákona) v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov daňovníkom dane z nehnuteľností  (pozemkov, stavieb, bytov) je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú daňovníkom dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov) je jeden z nich  a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňovník si môže požiadať do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia doručenou písomnou žiadosťou  uplatniť si  50% zľavu na garáž vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo oslobodenie dane za psa, ak je daňovníkom dôchodca nad 70 rokov, žije osamelo a nie je ekonomicky činná osoba.

Dane je možné platiť:
a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu dane
b) v hotovosti do pokladne  alebo kartou cez terminál v kancelárií daní a poplatkov

 

Daň za psa


Obec Valaliky vyberá daň za psa podľa VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predjané automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce Valaliky.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba , ktorá je:

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane je 7 € za jedného psa za kalendárny rok.

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na